Tránh Sự Lừa Gạt Đối Với Người Nhập Cư

Cách Trợ Giúp Ai Đó Nộp Đơn Yêu Cầu Quyền Lợi Di Trú…

Tôi muốn giúp ai đó nộp đơn yêu cầu quyền lợi di trú…
Mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng việc cung cấp hỗ trợ cho ai đó nộp đơn yêu cầu quyền lợi di trú có thể phức tạp và đỏi hỏi phải có mức kinh nghiệm cao về pháp lý.

Tôi không phải là nhà cung cấp dịch vụ di trú được ủy quyền, tôi có thể làm gì?

Nếu quý vị KHÔNG phải là Đại Diện Được Thừa Nhận hay Luật Sư Có Giấy Phép Hành Nghề, quý vị chỉ có thể:
• Đọc biểu mẫu hộ cá nhân.
• Dịch, ở dạng bằng lời nói hoặc văn bản, thông tin từ ngôn
ngữ của cá nhân đó sang Tiếng Anh hoặc từ Tiếng Anh
sang ngôn ngữ của cá nhân đó.
• Viết ra thông tin mà cá nhân sẽ phải cung cấp để hoàn tất
đơn xin.

Lừa đảo người nhập cư và gian lận với người tiêu dùng là bất
hợp pháp. Ở một số tiểu bang, có hình phạt bằng tiền và các
hình phạt khác đối với bất kỳ ai không được ủy quyền mà
vẫn cung cấp trợ giúp di trú, ngay cả khi có ý định tốt.

Nếu tôi không được ủy quyền để hỗ trợ cá nhân này, ai sẽ là người được ủy quyền?

Chỉ có nhà cung cấp dịch vụ di trú được ủy quyền mới hội đủ tiêu chuẩn để giúp ai đó ngoài việc chuẩn bị hay dịch thuật cơ bản. Các cá nhân hay tổ chức này là:
• Một đại diện, được thừa nhận bởi Ủy Ban Duyệt Xét Kháng Cáo Di Trú, đang làm việc cho một tổ chức được công nhận và
• Luật sư có bằng hành nghề.

Tôi có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ di trú được ủy quyền ở đâu?
• Hãy lên trang web của Ủy Ban Duyệt Xét Kháng Cáo Di Trú thuộc Bộ Tư Pháp tại http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm để tìm kiếm:
º Danh sách các đại diện được thừa nhận và các tổ chức được công nhận.
º Danh sách luật sư theo tiểu bang người cung cấp dịch vụ di trú miễn phí hoặc với chi phí thấp.
• Truy cập Văn Phòng Ðiều Hành Duyệt Xét Di Trú (EOIR) tại
http://www.justice.gov/eoir/discipline.htm để xem danh sách các cá nhân đã bị sa thải hay đình chỉ không được hành luật trước USCIS.

Để biết thông tin về cách tìm dịch vụ di trú được ủy quyền, vui lòng truy cập www.uscis.gov/avoidscams.

(Thông tin từ http://www.uscis.gov/avoid-scams/educational-tools.)

Advertisements

Tags: , ,

About The Law Offices of Amelia S. McGowan, PLLC

The Law Offices of Amelia S. McGowan, PLLC, is a law firm based in Vicksburg, Mississippi. Our practice focuses on immigration law for clients worldwide and commercial law for Mississippi businesses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: